MIA - Milieu Investeringsaftrek

Subsidie voor investeringen in milieuvriendelijke investeringen

De overheid stimuleert ondernemingen om gebruik te maken van milieuvriendelijke apparatuur middels twee verschillende regelingen. Het aanschaffen van een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel en de nieuwbouw van een duurzaam kantoorpand komen in aanmerking voor deze regelingen. De Milieu investeringsaftrek (MIA) biedt een extra aftrek van maximaal 36 % van de winst. Daarnaast biedt de Vamil regeling de mogelijkheid om 75 % van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Investeringen die in aanmerking komen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.


Aan welke voorwaarden moet een aanvraag voldoen?

U kunt profiteren van MIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.

U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Milieulijst en dat minimaal € 2.500,- kost.

De aanschaf moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten.


Een MIA dient binnen drie maanden na het geven van de opdracht te worden aangevraagd.

Veranderingen MIA 2020


Circulaire economie

Binnen de circulaire economie kunnen er drie groepen worden onderscheiden. Deze groepen zijn: bedrijfsmiddelen voor de circulaire economie, bedrijfsmiddelen voor kringlooplandbouw en bedrijfsmiddelen voor duurzame bouw.


Land- en tuinbouw

In de Milieulijst van 2020 staan extra mogelijkheden voor het stimuleren van investeringen in kringlooplandbouw. Er zijn veranderingen binnen de land- en tuinbouw groep. Deze veranderingen zijn:

  • In de Maatlat Duurzame Veehouderij komt er een aanscherping van de toegestane emissie van ammoniak.
  • Er is een extra techniek opgenomen voor het terugwinnen van stikstof uit dierlijke mest.
  • De Maatlat Schoon Erf is nu ook beschikbaar voor de boom-, bloembollen- en fruitteeltsector.
  • De eisen voor het schema On the way to PlanetProof Plantaardige Producten is aangescherpt


Mobiliteit

Voor de mobiliteitstak zijn er ook enkele veranderingen aangebracht in de Milieulijst van 2020. De veranderingen voor de mobiliteit zien er als volgt uit:

  • De hoogte van het voordeel voor de elektrische personenauto is verlaagd.
  • Om de taxisector te vergroenen zijn er aparte codes gekomen voor elektrisch aangedreven taxi’s
  • Er is een aparte code aangemaakt voor ‘zonneauto’s’, dit zijn auto’s die worden aangedreven door zonnepanelen.


Klimaat en lucht (stikstof en fijn stof)

Voor ‘klimaat en lucht’ zijn er voornamelijk veranderingen doorgevoerd die het verduurzamen van de industrie stimuleren en de broeikasgas-, stikstof- en andere emissies beperken.


Duurzame gebouwen

Er zijn noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd voor duurzame gebouwen. Enkele van deze aanpassingen zijn:

  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen verwarmde en onverwarmde gebouwen, maar er is een aanvullende eis gekomen voor de dakbedekking van industriegebouwdelen
  • Gebouwdelen met een industriefunctie moeten voorzien zijn van een groen dak met daarbovenop voorzieningen voor duurzame energieopwekking.

Meer weten over subsidies op het gebied van MIA - Milieu Investeringsaftrek?

We helpen je graag!
Mail Frank
Frank van den Akker
Expert MIA - Milieu Investeringsaftrek
Bel: Consultant